Categorieën

VCOMM ALGEMENE VOORWAARDEN


Partijen aanvaarden dat de VCOMM ALGEMENE VOORWAARDEN bestaan uit hiernavermelde
Algemene, Verkoops-, Huur-, Onderhouds-, Software- en Connectiviteitsvoorwaarden, waarvan de
klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen.


ALGEMEEN


1. Toepassingsgebied
a. Onderhavige RICOH Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen
(waarinbegrepen verhuur en onderhoud) en verkopen die Vcomm BVBA (hiernagenoemd de
leverancier) aanbiedt en op alle contracten afgesloten met de leverancier. Deze voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties.
b. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van de leverancier, het plaatsen
van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanig contract, erkent de klant dat hij een
exemplaar van de VCOMM Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, dat dezen hem
tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van
alle andere. Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant is
uitgesloten, tenzij met bijzonder schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van de leverancier.
c. Een met deze voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, en/of gebruik
rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.
d. Een wijziging van de VCOMM Algemene Voorwaarden die noodzakelijk en/of nuttig is voor de
continuïteit van de dienstverlening treedt op de dag van kennisgeving (datum van verzending
geldt) in werking. In deze hypotheses is de klant niet gerechtigd om het contract te beëindigen
noch om uit dien hoofde eenderwelke schadevergoeding te vorderen.
e. De VCOMM Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van de leverancier.
f. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de
toepasselijkheid van de overige bepalingen.


2. Bestellingen


a. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, bestelformulier of welk ander document dan ook
uitgaande van de leverancier, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds
het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt de leverancier niet.
b. Een aanvaarding door de klant van een onder punt 2.a voormelde prijsopgave, voorstel,
bestek, offerte of het plaatsen van een bestelling door de klant, maakt een “aanbod” uit van de
klant aan de leverancier, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding
van dat aanbod door haar directie, met dien verstande dat de factuur uitgaande van de
leverancier of de loutere terbeschikkingstelling van de dienst en/of levering van het goed, steeds
als aanvaarding geldt. Vertegenwoordigers of verkopers van de leverancier zijn niet gemachtigd
om een bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om de leverancier te verbinden.
c. De leverancier is gerechtigd een van de klant uitgaand aanbod tot contracteren of bestelling
geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs indien de bestelling gebaseerd is op een door de
leverancier verstrekte offerte of prijsopgave. Indien de leverancier een bestelling slechts
gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht
hiermede in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele
bestelling, binnen de 7 werkdagen na voormelde kennisgeving.
d. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk.
e. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed en/of
dienst te kennen en kiest het type materieel of de dienst in functie van zijn behoeften en onder
zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de
karakteristieken van het goed en/of dienst en geen verdere informatie te behoeven. f.De klant erkent het goed en/of dienst, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te
verwerven of te gebruiken.
g. Foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken en dergelijke worden enkel ten titel van
inlichting overgemaakt, zijn benaderende aanwijzigingen en kunnen eenzijdig door de leverancier
gewijzigd worden.
h. De klant machtigt de leverancier om elke publiciteit aangaande produkten, diensten en/of
activiteiten van de leverancier ondermeer per electronische data toe te zenden. De leverancier is
gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar klanten op te slaan, te bewaren en te
gebruiken conform de wetgeving terzake.


3. Leveringstermijn


a. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in
hoofde van de leverancier.
b. De inontvangstneming door de klant der goederen en/of diensten, houdt ipso facto
instemming in met de effectieve leveringstermijn, zelfs al is er een bijkomende termijn geweest
en geeft geen recht op enige schadelosstelling welke dan ook.
Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel de leverancier per
aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren. Indien de levering niet binnen
de maand na de ingebrekestelling geschiedt, kan de klant de overeenkomst ontbinden zonder
enig recht op schadevergoeding.
c. Indien de leverancier, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge
overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit
te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, de
leveringstermijn verlengen, de uitvoering schorsen of het contract ontbinden zonder enige
welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4. Levering en installatie


a. De levering van het goed en/of dienst, met inbegrip van overdracht van risico’s der goederen,
vindt plaats op het ogenblik van inontvangstname ervan door de klant. Deze wordt geacht plaats
te vinden, van zodra het goed zich bevindt binnen de gebouwen of op het terrein van de klant,
ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet. In geval van afhaling, wordt deze geacht plaats te hebben
vanaf de kennisgeving aan de klant dat het goed te zijner beschikking staat in de magazijnen van
de leverancier.
b. De klant kan, op zijn kosten, de risico’s voor de goederen van indepotstelling en/of van
transport, voorzover dit door de leverancier wordt verzorgd, door deze laten verzekeren mits de
klant hierom schriftelijk verzoekt.
c. De klant erkent dat hij over voldoende kennis beschikt om gebruik te maken van de door de
leverancier aangeboden diensten en/of goederen.
d. Ten verzoeke van de klant kunnen de goederen door de leverancier geïnstallleerd worden
tegen de tarieven die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt.
e. In de installatieprijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige
installatie van de door de leverancier geleverde goederen/diensten zonder een verbinding tot
stand te brengen met enige ander goed dat niet het voorwerp van onderhavige overeenkomst
uitmaakt. Elke nieuwe installatie zal aanleiding geven tot facturatie aan de alsdan geldende
installatie-tarieven. In geval van installatie door de leverancier, zal de klant aan de leverancier of
aan de door leverancier aangestelde derde de nodige toegang verlenen en de nodige gegevens
tot installatie meedelen.De klant dient in ieder geval zelf in te staan voor zijn eigen infrastructuur
en/of configuratie ervan, teneinde zich in de mogelijkheid te stellen van de dienst of goed
gebruikt te kunnen maken.
f. De klant is ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (o.m.
aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan de leverancier mede te delen alsmede de geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien. Zonodig dient hij
tevens een lift of ophijsmateriaal ter beschikking te hebben op het ogenblik van levering alsmede
te zorgen voor alle bijhorende voorzieningen, tenzij werd overeengekomen dat zulks door de
leverancier geschiedt op kosten van de klant op basis van een specifieke prijsopgave, en bij
gebreke aan zulke prijsopgave, aan de standaardtarieven van de leverancier . Indien de levering
en/of installatie niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan
overschrijdt, zal het surplus aan kost (met inbegrip van vervoerkosten) aan de klant gefactureerd
worden aan de bij de totstandkoming van het contract geldende tarieven.
g. Behoudens uitdrukkelijk protest door de klant binnen de 3 werkdagen, per aangetekend
schrijven, na installatie door de leverancier, wordt deze geacht te zijn uitgevoerd conform de
bestelling van de klant en volgens de regels van de kunst.
h.Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering van verschillende
goederen aanzien als afzonderlijke contracten, zelfs indien dezen op dezelfde bestelbon
voorkomen. Technische problemen, gebreken, niet-levering van het ene goed, doet in hoofde
van de klant in geen enkel geval afbreuk aan zijn betalingsverplichting voor het andere goed.
i. De leverancier behoudt zich te allen tijde, ondermeer in het geval de klant een
onderhoudscontract wenst aan te gaan na de waarborgperiode, het recht voor een expertise en
desgevallend revisie van het toestel uit te voeren op kosten van de klant aan de op dat ogenblik
geldende tarieven.
j. Tweedehandstoestellen worden uitsluitend verkocht of verhuurd in de staat waarin het goed
zich bevindt, zonder enige garantie omtrent kwaliteit, capaciteit, voorziene levensduur of ander,
waarbij de klant erkent de op dat ogenblik bestaande functionaliteiten goed te kennen en te
aanvaarden.

5. Prijzen

a. De prijzen en tarieven zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract
tot stand komt (en tevens geldend voor ondermeer installatie, vervoer, revisie, e.a.) en waarvan
de klant erkent kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden.
b. Alle prijzen en tarieven zijn netto, af magazijn, inclusief normale verpakking, exclusief
eenderwelke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing,
taks, rechten, kost, boete, vergoeding voor reprografie, auteurs, uitgevers, of andere, welke de
klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart te zijne laste te nemen en desgevallend de
leverancier te vrijwaren.
c. Indien de klant wenst dat de door de leverancier gebruikelijke facturatiewijze wordt aangepast,
kan de leverancier op dit verzoek al dan niet ingaan doch zal desgevallend een eenmalige
forfaitaire administratieve kost van € 150,00 per contract plus € 25,00 per toestel aan de klant
aangerekend worden.
6. Betalingen
a. Behoudens andersluidende bepaling, zijn alle facturen van de leverancier contant, zonder
disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant, betaalbaar op één der op de factuur
vermelde bankrekeningen van de leverancier of te zijner zetel. Bij gebreke aan aangetekend
schrijven, houdende protest der factuur, binnen de 8 dagen na factuurdatum, wordt de factuur
geacht definitief aanvaard te zijn.
b. Behoudens andersluidende bepaling, verbindt de klant zich ertoe om uiterlijk binnen de 8
dagen na ondertekening van een onderhouds- of huurovereenkomst, een behoorlijk ingevuld en
afgestempeld attest van domiciliatie ten gunste van de leverancier aan deze laatste over te
maken op straffe van een verhoging van de prijs met 4%. Voormelde verhoging zal tevens van
kracht zijn in geval van intrekking van domiciliatie tijdens de duurtijd van het contract alsmede in
geval van niet-uitvoering.c. Iedere door de leverancier ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen
interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.
d. Bij gebreke aan niet of niet tijdige betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle
facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
e. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het openstaand bedrag, automatisch, van
rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd :
. ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand
geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling.
. alsmede ten titel van forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 50,00.
De leverancier heeft tevens recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling
van alle relevante invorderingskosten.
f. In geval van enig onbetaald saldo, is de leverancier gerechtigd om, zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling noch notificatie, elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale
aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren
goederen en/of prestatie. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële
verplichting is in hoofde van de klant. Bovendien is de garantie alsdan van rechtswege
opgeheven, zonder dat deze opheffing de garantieperiode verlengt.
g. Een betwisting, aanspraak, vordering tot schorsing of beëindiging, niet-levering of welke
andere dan ook van de klant betreffende een onderdeel van het contract of het gehele contract,
kan door de klant niet worden ingeroepen opzichtens een ander onderdeel of een ander contract,
inzonderheid niet ter verrechtvaardiging van de niet-betaling voor deze laatsten.
h. Het is aan de leverancier toegestaan, waarvoor de klant hierbij een onherroepelijke machtiging
verleent, om te allen tijde aan de klant verschuldigde, zelfs niet vervallen, bedragen te
compenseren met bedragen verschuldigd door de klant aan de leverancier, en dit zelfs zonder
enige notificatie. In hoofde van de klant is zulke compensatie slechts toegelaten mits
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de leverancier.
i. De leverancier is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de klant
facturen uit te reiken en te bewaren via electronische data.
j. Elke factuur is geldig geadresseerd aan het in het contract vermeld adres, zelfs in geval van
wijziging van maatschappelijke zetel, behoudens na notificatie desbetreffend per aangetekend
schrijven door de klant.

7. Gebreken

a. Indien de door de leverancier geleverde goederen bij de levering, zichtbare gebreken vertonen
of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat tijdstip te
laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de drie dagen
na levering dient de klant de leverancier per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van
de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na
afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.
b. Vrijwaring voor verborgen gebreken is beperkt tot de waarborgperiode en tot de kostprijs van
het gebrekkige onderdeel of toestel, met uitsluiting van elke andere schade waaronder, onder
andere, genotsderving en winstderving.
c. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het toestel als door de schuld van
het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de
aansprakelijkheid van de leverancier uitgesloten.
d. In geen geval kunnen goederen naar de leverancier worden teruggestuurd zonder zijn
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de acht
dagen na instemming tot terugzending en, in geval van een zichtbaar gebrek en/of
transportschade, in de oorspronkelijke verpakking.8. Schorsing & Beëindiging
a. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de betalingsvoorwaarden of aan
enige andere verbintenis van het contract, alsmede in geval van faillissement, stopzetting,
liquidatie of een gelijkaardige situatie, kan de leverancier, van rechtswege, zonder enige
voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn, de uitvoering van zijn
verbintenissen opschorten tot aan betaling van de vervallen factuur of tot aan uitvoering van de
verbintenis, of de overeenkomst voor ontbonden verklaren wegens contractbreuk lastens en voor
risico van de klant, onverminderd recht op schadevergoeding voor de leverancier.
b. In geval dat aan de klant bij vonnis een opschorting van betaling wordt toegekend in het
kader van een gerechtelijk akkoord of gelijkaardige situatie, blijven de niet-uitvoeringsexceptie,
het voormeld uitdrukkelijk alsmede het stilzwijgend ontbindend beding naar gemeen recht
gelden. De leverancier herwint bovendien de volle uitoefening van zijn rechten indien de
interesten en lasten van de schuldvordering die sinds de toekenning van de opschorting lopen,
niet worden betaald.
c. Indien verschillende toestellen in één overeenkomst werden gegroepeerd, is de leverancier, in
voorvermelde gevallen, gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen/schorsen in haar totaliteit
of gedeeltelijk voor één of meerdere toestellen afzonderlijk.
9. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van de leverancier voor eenderwelke genots-, winstderving en/of
indirecte schade is steeds, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten.
b. Elke welkdanige aansprakelijkheid van de leverancier is steeds, zelfs bij zware fout doch
behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde
goederen/diensten aan enig ander, al dan niet verbonden, goed en door enige handeling die hij
of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en/of enig gevolg heeft op enig ander, al dan
niet verbonden, goed, hardware, software, data, netwerken, modems, proton, internet, of
andere.
c. In geval de leverancier per impossibile gehouden zou zijn enige schadevergoeding te betalen,
om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot de vergoeding van het bedrag
van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere. In geval van een verkoop kan
deze vergoeding maximaal de netto-prijs bedragen van het goed of in geval van een dienst
(verhuur, onderhoud of ander) de netto-prijs van de dienst over een periode van 3 maand, die
het voorwerp uitmaakt van het desbetreffend contract én waarmee de schade rechtstreeks
verband houdt.
d. De in de overeenkomst vermelde prestaties worden door de leverancier als zijnde een
middelenverbintenis, naar best vermogen en binnen de technische beperktheden uitgevoerd.
e. Indien er een expliciete verplichting lastens de klant is opgenomen in de RICOH Algemene
Voorwaarden, is elke (mede-) aansprakelijkheid van de leverancier, overeenkomstig de in artikel
9.a tem 9.c voormelde bepalingen, uitgesloten.
10. Eigendomsvoorbehoud
a. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde
goederen eigendom van de leverancier blijven, in geval van aankoop, tot de koopprijs in
hoofdsom en accessoria volledig betaald is alsmede, in geval van huur, gedurende de gehele
periode van huur. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden in pand of borg
te geven of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede
de leverancier hiervan per kerende in kennis te stellen.
b. De goederen mogen in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige
borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de
klant.c. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed, is de klant ertoe gehouden om
binnen de 24u de leverancier te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan
de beslaglegger aan te zeggen.
d. In geval van overdracht of pandbeslag zijner handelsfonds, dient de klant alle maatregelen te
nemen opdat de goederen daarvan geen deel uitmaken.
e. Indien de klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het toestel zich bevindt, of
indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van de overeenkomst, dan verbindt de klant
zich ertoe aan de eigenaar van het onroerend goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk
voor de dag van de plaatsing van het toestel in het onroerend goed, kennis te geven dat het
toestel aan de klant niet toebehoort en dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld
in artikel 20.1° van de wet dd. 16.12.1851 alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende
schuldeiser op het handelsfonds van de klant.
f. De klant is er tevens toe gehouden de coördinaten van de onder punt e vermelde derden aan
de leverancier ter kennis te geven op het ogenblik van sluiting van de overeenkomst.
g. Ingeval van wijziging van eigendom van het onroerend goed, tijdens de duur van onderhavige
overeenkomst, is de klant er tevens toe gehouden om binnen de 48u na kennisname van
eigendomsoverdracht, de nieuwe eigenaar op voormelde wijze te notifiëren alsmede de
leverancier daarvan in kennis te stellen.
h. Elke welkdanige kosten, waarinbegrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten,
waartoe de leverancier in de onder punten a tot g voormelde eventualiteiten genoodzaakt wordt
ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op het toestel, dienen op zijn eerste verzoek door de klant
vergoed te worden, met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze
laatste.
i. De goederen dienen ten allen tijde voorzien te blijven van het zichtbaar identificatieplaatje dat
de eigenaar vermeldt.
j. De klant zal de tekens, handelsmerken, nummers of andere identificatiemiddelen van het goed,
onderdeel of dienst, niet veranderen, verwijderen of misvormen. Bovendien zal de klant geen
namaakproducten en/of diensten benutten die ten onrechte het RICOH-merk zouden dragen of
die verkeerdelijk als RICOH-product worden voorgesteld.
k. Onder dit artikel vermelde verplichtingen in hoofde van de klant gelden op straffe van zijn
aansprakelijkheid ten belope van de saldo boekwaarde van betreffende goed en van alle
onbetaalde netto huurbedragen, onverminderd het recht van de leverancier om een hogere reële
schadevergoeding te vorderen.
11. Borgstelling
a. Ingeval van insolventie of dreigende insolventie, behoudt de leverancier zich het recht voor om
bestellingen, zelfs voorafgaandelijk aanvaarde, leveringen of prestaties op te schorten tot
voldoening door de klant van een waarborgsom die te zijnen gunste wordt geconsigneerd,
voldoende om de prijs te dekken.
b. De in de overeenkomst bepaalde waarborg dient binnen de 8 dagen na ondertekening van
onderhavige overeenkomst en uiterlijk voor dag der levering in handen van de leverancier
gesteld te zijn.
12. Overdracht
a. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier, is de overeenkomst
en/of daarinvermelde rechten en plichten, noch geheel noch gedeeltelijk, overdraagbaar in
hoofde van de klant.
Bij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier met een overdracht van een
overeenkomst in hoofde van de klant, verbindt de klant-overnemer zich van rechtswege tot
solidaire betaling met de overdrager van alle op datum van inwerkingtreding van de overdracht
aan de leverancier door de overdrager uit de overeenkomst verschuldigde sommen in hoofdsom en accessoria. Tevens zal aan de klant-overdrager een forfaitaire administratieve kost van €
150,00 per overgedragen overeenkomst, verhoogd met € 25,00 per toestel vanaf het 2de toestel
worden aangerekend.
b. De leverancier is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst, en/of daarinvermelde rechten
en/of plichten en/of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met in begrip van alle
aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van betreffende goederen, aan een
derde over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derde
desgevallend de overgedragen rechten en/of plichten en/of vorderingen van de leverancier ten
opzichte van de klant kan uitoefenenen en verbindt zich ertoe om op het eerste verzoek van de
leverancier ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve
regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven
kan betekend worden.
13. Bewijsvoering
a. Alle mededelingen, kennisgevingen, contracten, documenten of ander worden door de
leverancier rechtsgeldig gegeven aan het in het contract vermelde adres van de klant, en dit zelfs
per e-mail, fax of eenderwelke andere vorm van electronische registratie.
b. Alle zendingen, behoudens deze per aangetekende brief, die de klant op onder voormeld
artikel a vermelde wijze verstuurt, kunnen alleen aan de leverancier worden tegengesteld mits
een bericht van ontvangst van deze laatste.
14. Bevoegdheid
a. Alle geschillen waartoe het contract aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de leverancier of
desgevallend tot die van het Vredegerecht van het 2de Kanton Brussel. De leverancier behoudt
zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens
maatschappelijke zetel of woonplaats.
b. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
a. Behoudens de hierna vermelde andersluidende bepalingen, maken voormelde
VOORWAARDEN-ALGEMEEN hiervan integrerend deel uit.
b. Behoudens de hierna vermelde andersluidende bepalingen, zijn onderhavige bepalingen van
toepassing op alle verkoopscontracten die afgesloten worden tussen de leverancier en zijn
klanten.
2. Waarborg
a. De leverancier verbindt zich tot 12 maanden waarborg op mechanische defecten ten gevolge
van fabricagefouten en 3 maanden waarborg op electrische of electronische defecten ten gevolge
van fabricagefouten, voor zover aangetoond wordt dat de geleverde goederen op een normale
manier werden gebruikt.
b. De leverancier heeft enkel de verplichting, naar zijn keuze, de gekochte uitrusting te herstellen
op de plaats die hij kiest, of het gebrekkige onderdeel te vervangen door, al dan niet nieuwe,
stukken, zonder enige verdere vergoeding en onder uitsluiting van elke andere levering of
prestatie waaronder, onder andere, de verplaatsings- en arbeidskost. De vervangen stukken
worden eigendom van de leverancier. De leverancier is steeds gerechtigd, naar eigen keuze, te
voorzien in de vervanging van het toestel door een gelijkwaardig, nieuw of gebruikt, toestel.
c. De waarborg is niet van toepassing in één der volgende gevallen:
1° elke laattijdige aangifte (zijnde per aangetekend schrijven buiten een termijn van 8 dagen
nadat het werd ontdekt) , nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulatie, ongeval of gebruik
van de goederen welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in het gebruikershandboek
van het toestel. In geval van toepassingsmoeilijkheden van de installatie- of
gebruiksvoorschriften, verbindt de klant zich ertoe om de leverancier, voorafgaand aan enige in
de handleiding niet-vermelde manipulatie, te contacteren;
2° elke poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan
interventie of onderhoud gelijk te stellen handeling welke niet voorzien is in het
gebruikershandboek en verricht werd op het toestel door de klant of door een niet door de
leverancier geaggregeerde derde.
3° elke wijziging van het serienummer van het toestel;
4° schade veroorzaakt door verplaatsing of transport;
5° indien de onderhoudsvoorschriften van de leverancier niet werden nageleefd of bij gebruik
van onaangepaste verbruiksproducten;
6° elke interventie voor onderhoud;
7° voor goederen waarvan de normale gebruiksduur korter is dan die van de door de leverancier
gegarandeerde toestellen. Voor de door de leverancier geleverde wisselstukken wordt die periode
herleid tot drie maanden;
8° elke andere bestemming, gebruik of kenmerken van het toestel welke niet schriftelijk door de
leverancier werden vooropgesteld.
9° elke schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt aan de goederen door geconnecteerde nietRICOH producten;
10° elke schade veroorzaakt door hardware, software, data, netwerken, modems, proton,
internet, of andere, of door een handeling desbetreffend door de klant.
d. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan het voormelde betreffende de gebreken.
e. De waarborg is beperkt tot het Belgische grondgebied.
f. In geval de klant geen onderhoudscontract onderschrijft, verklaart hij kennis te hebben
genomen van deze waarborgmodaliteiten, van de verplaatsingskosten, van het uurloon, van de
kostprijs der verbruiksprodukten, hun minimum bestelhoeveelheid en wisselstukken, en deze te
aanvaarden.g. Minimum facturatie omvat steeds verplaatsingskosten en 1/2 uur technische interventie.
3. Uitdrukkelijk ontbindend beding
Indien de klant één van zijn verplichtingen, hoe gering ook, niet nakomt (ondermeer in geval van
niet stipte betaling) en deze niet nakoming niet verhelpt binnen de 8 dagen na ingebrekestelling
blijft de leverancier steeds gerechtigd om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen,
ofwel de verkoop te ontbinden waarbij de leverancier aanspraak maakt op een forfaitaire
vergoeding zoals hierna bepaald.
In dit laatste geval is de klant verplicht de goederen op zijn kosten terug te bezorgen aan de
leverancier binnen de 48 uur na de ontbinding van de overeenkomst. Indien de klant dit nalaat is
de leverancier gerechtigd de goederen terug te nemen of te laten terugnemen, zonder
formaliteiten en op kosten van de klant. Bovendien zal de klant aan de leverancier een forfaitaire
schadevergoeding betalen, gelijk aan 30 % van de totale koopsom, vermeerderd met de normale
depreciatie en eventuele herstellingskost van de machine, welke als volgt wordt begroot:
gedwongen terugname tijdens de eerste maand: 15 %.
gedwongen terugname tijdens de tweede en derde maand: 30 %
gedwongen terugname tijdens de vierde, vijfde en zesde maand: 40 %.
gedwongen terugname tijdens de zevende t.e.m. twaalfde maand: 50 %.
gedwongen terugname na de twaalfde maand: 70 %.
Het voorgaande wordt bepaald onverminderd eventuele andere rechten van de leverancier en
zijn recht op een reële schadeloosstelling.
4. Wederverkoop
a. De uitvoer en de wederverkoop van de goederen naar landen die geen deel uitmaken van de
EU is verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.
b. De klant verbindt er zich alsdan toe om de RICOH Algemene Voorwaarden, inzonderheid de
waarborgvoorwaarden, van de leverancier aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval
aanvaardt de klant om de leverancier te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid welke door zijn
afnemer tegen de leverancier zou worden gesteld en die de aanspraken die de klant eventueel
opzichtens de leverancier zou kunnen laten gelden overschrijdt.
5. Plaats van uitvoering
Alle verkoopscontracten waarbij de leverancier partij is, worden te zijner zetel uitgevoerd. HUUR- & ONDERHOUDSVOORWAARDEN
I. Gemeenschappelijke bepalingen:
1. Toepassingsgebied
a. Behoudens de hierna onder punt I, II en III vermelde andersluidende bepalingen, maken de
voormelde VOORWAARDEN-ALGEMEEN hiervan integrerend deel uit.
b. Behoudens de hierna onder punt II en III vermelde andersluidende bepalingen, zijn
onderhavige onder punt I vermelde gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op alle huuren/of onderhoudscontracten die afgesloten worden tussen de leverancier en de klant.
2. Duurtijd
a. Behoudens andersluidende bepaling, worden de huur/onderhoudsovereenkomsten afgesloten
voor een vaste, onherroepelijke en bepaalde duur van 60 maanden.
b. Behoudens anders overeengekomen, gaat de duurtijd in op de eerste dag van de maand
volgend op de dag van levering, ongeacht of de accessoires, opties of toebehoren ook geleverd
werden, voorzover deze niet essentiëel zijn voor de werking van het toestel. De datum van
installatie heeft geen gevolg voor de aanvang van de duurtijd van de overeenkomst.
Wanneer een onderhoudsovereenkomst gepaard gaat met een huurovereenkomst, heeft zij
dezelfde duurtijd als deze laatste, eventueel verlengd samen met de huurovereenkomst bij niet
tijdige opzegging.
c. Indien meerdere toestellen binnen één contract worden geleverd op verschillende data, wordt
de datum van levering geacht deze te zijn van het laatst geleverde toestel zodat de einddatum
voor al deze toestellen dezelfde is. Tenzij anders overeengekomen, zal de prijs voor de eerder
geleverde goederen pro rata vanaf de respectievelijke dag van levering aangerekend worden.
d. Aan het einde van deze bepaalde periode wordt de overeenkomst telkens aan dezelfde
voorwaarden vernieuwd voor een periode van 12 maanden behoudens opzegging door één der
partijen per aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag. Een opzeg, heeft,
ongeacht haar datum van notificatie doch voor zover de minimumopzegduur van 3 maanden
wordt geëerbiedigd, uitwerking ter beëindiging van de overeenkomst op de eerstvolgende
vervaldag van de overeenkomst, met dien verstande dat de klant tot op deze laatste dag alle
facturen verschuldigd blijft.
In totaal kan de overeenkomst vijf keer verlengd worden telkens voor een periode van 12
maanden, waarna zij van rechtswege een einde neemt.
e. Indien het in de overeenkomst vermelde maximum afdruk/scanvolume voor het einde van de
overeenkomst overschreden wordt, heeft de leverancier het recht om per aangetekend schrijven,
de eenzijdige verbreking lastens de klant vast te stellen en desgevallend aanspraak te maken op
de in onderstaand artikel I.6 vermelde forfaitaire schadevergoeding.
f. De overeenkomst dooft niet uit noch bij gehele noch bij gedeeltelijke onmogelijkheid van
uitvoering ingevolge de wil van de klant noch ingevolge een vreemde oorzaak, waarvan het risico
steeds ten laste van de klant blijft. In geval van eenderwelke beschadiging van het toestel door
een vreemde oorzaak, waarinbegrepen rook, brand, vandalisme, is de leverancier gerechtigd om
de overeenkomst ten laste en voor risico van de klant te beëindigen, waarbij de leverancier
gerechtigd is op een schadevergoeding zoals voorzien in hiernavermeld artikel I.6. Verbreking.
g. De overeenkomst kan niet door de klant geschorst noch verbroken worden zonder afbreuk te
doen aan de rechten in hoofde van de leverancier noch kan de prijs verminderd of geschorst
worden noch kan aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling door de klant, om
reden van volledig of gedeeltelijk verlies van het genot van het goed, onvoldoende rendement,
beschadiging, tijdelijke onbruikbaarheid om reden van onderhoud, herstelling, brand, rook,
water, vandalisme, diefstal, verhuizing, transformatie, stopzetting of overlating van handelsfonds
of andere.h. In geval van schorsing van de verplichtingen in hoofde van de leverancier wegens exceptie de
non adimpleti contractu, blijft de klant de aan het contract verbonden prijs verschuldigd, die hem
doorgefactureerd zal worden. Deze prijs omvat ondermeer en minstens de huurprijs voor huur en
de forfaitaire minimum prijs voor onderhoud, onder voorbehoud van aanrekening van de prijs
voor supplementaire copies.
i. De duurtijd en/of haar aanvang heeft geen gevolg voor het bestaan van de overeenkomst en
de rechten en plichten die daaruit voor partijen voortvloeien.
3. Facturatie
a. De facturatie geschiedt steeds op basis van de in de overeenkomst vermelde referteperiode.
b. De leverancier factureert vooraf de forfaitaire prijs. Dit forfaitair bedrag dekt o.a. het in de
overeenkomst aangegeven forfaitair aantal afdrukken/scans. In geval van overschrijding van dit
forfaitair aantal afdrukken/scans, zullen de supplementaire afdrukken/scans volgens de in de
overeenkomst bepaalde prijzen en voor de referteperiode bijkomend aangerekend worden, zo
mogelijk in de maand die volgt op deze waarop de supplementaire copies betrekking hebben.
Na de ondertekening der overeenkomst factureert de leverancier vervolgens vanaf de dag der
levering aan de klant het forfaitair bedrag voor de/het komend(e) maand/trimester en, indien van
toepassing, geeft elke begonnen maand/trimester aanleiding tot een facturatie prorata temporis.
c. Elke afdruk en/of formaat dat groter is dan een A4, wordt gefactureerd aan de prijs voor
respectievelijk 2 afdrukken indien het een recto/verso of een A3 betreft, 4 afdrukken voor een
A2, 8 voor een A1. Planafdrukken worden per lopende meter gefactureerd, elke begonnen meter
wordt als een volledige meter aanzien.
d. In geval de klant voor de huur van het goed geen onderhoudscontract onderschrijft, verklaart
hij kennis te hebben genomen van de onder artikel 2.c van de Verkoopsvoorwaarden vermelde
uitsluitingsgronden, van de verplaatsingskosten, van het uurloon, van de kostprijs der
verbruiksprodukten, hun minimum bestelhoeveelheid, en wisselstukken, en deze te aanvaarden.
e. De klant kiest en aanvaardt de in het contract bepaald forfaitair minimum aantal afrdukken
naar zijn eigen behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De prijs voor dit
forfaitaire minimum aantal afdrukken blijft steeds verschuldigd ongeacht eventueel
minderverbruik door de klant.
4. Tellerstand
a. Behoudens anders vermeld in de overeenkomst en/of leveringsbon, is de begintellerstand
gelijk aan nul.
Indien de klant beschikt over een @remote, neemt de leverancier de tellerstand op tussen de
25ste en de laatste werkdag van iedere maand/laatste maand van referteperiode.
Indien de klant niet beschikt over een @remote doch toegang heeft tot de e-services van de
leverancier, dient de klant, op eigen initiatief en kosten, de tellerstand naar de leverancier te
sturen tussen de laatste kalenderdag van de maand en de 5de kalenderdag van de
daaropvolgende maand.
Indien de klant niet beschikt over een @remote noch over e-services, dient hij, op eigen initiatief
en kosten, de tellerstand naar de leverancier te versturen tussen de in voormelde alinea
voorziene data en middels de daarvoor geijkte tellerstandkaart.
Op basis van één van deze tellerstanden factureert de leverancier aan de klant het bijkomend
bedrag voor de supplementair genomen afdrukken/scans.
b. Bij gebreke aan tijdige ontvangst van de tellerstandkaart kan de leverancier op forfaitaire basis
het aantal supplementair genomen afdrukken/scans begroten op de wijze bepaald in artikel 4.c
en factureren. In dit geval, dient de klant zijn tellerstand onmiddellijk aan de leverancier over te
maken teneinde tot een regularisatie te kunnen overgaan. Elke regularisatie dient, op straffe van
verval in hoofde van de klant, uiterlijk voor het opstellen van de factuur betreffende de
supplementaire afdrukken/scans van de volgende referteperiode, te geschieden. Deze regularisatie doet echter geen afbreuk aan de geldigheid of de opeisbaarheid van de betreffende
forfaitaire factuur. De leverancier behoudt zich, op elk ogenblik, het recht voor om bij de klant
een opname te verrichten van de reële tellerstand der genomen afdrukken/scans en, indien
nodig, een bijkomende factuur op te stellen. Elke regularisatie brengt van rechtswege een
vermeerdering mee van € 150,00 per contract plus € 25,00 per toestel ten titel van forfaitaire
administratieve kost.
c. Het begrote afdruk/scanvolume wordt pro rata berekend op basis van het werkelijk aantal
genomen afdrukken/scans volgens de over een laatste periode van minimum 6 maanden
gekende tellerstanden, en vermeerderd met 20%.
d. De klant is tevens verplicht de werkelijke tellerstand te vermelden in zijn (verzoek tot)
beëindiging van de overeenkomst alsmede de werkelijke tellerstand aan de leverancier op te
sturen op de dag van beëindiging of verbreking. Indien de werkelijke tellerstand alzo niet
vermeld werd door de klant, is de leverancier gerechtigd dit verzoek/beëindiging als nietig en
onbestaande te beschouwen.
e. Bij gebreke van in voormelde artikelen 4.c en 4.d vermelde tellerstand(en), is de begrote
tellerstand gelijk aan het maximum afdruk/scanvolume van het toestel.
f. De klant aanvaardt en machtigt hierbij, op onherroepelijke wijze, de leverancier om het toestel
of de met het toestel in netwerkstaande of geconnecteerde PC (eigendom van de klant) uit te
rusten met een software-systeem dat per e-mail en/of per GSM-verbinding rechtstreeks naar de
leverancier en/of een door deze laatste aangeduide derde data-verwerking betreffende het
toestel (zoals ondermeer tellerstand, bestelling van verbruiksproducten, oproep tot technische
interventies en/of andere), al dan niet automatisch, doorstuurt. Daartoe verleent de klant de
nodige toegang tot zijn gebouwen en netwerk, zowel voor de installatie ervan als voor de
verwijdering bij het einde van de overeenkomst. Voormelde software blijft te allen tijde eigendom
van de leverancier. Deze software is ISO-15509 beveiligd, waarbij de klant geen andere
beveiliging vereist en op zijn kosten en voor zijn risico zorg draagt voor compatibiliteit met zijn
intra- en internetsysteem en/of bijkomende beveiliging.
5. Prijsaanpassing
De in de overeenkomst aangegeven prijs kan op ieder ogenblik, éénmaal per kalenderjaar,
aangepast worden aan de kosten van levensonderhoud in functie van de verhoging van de index
der consumptieprijzen, overeenkomstig de berekeningsformule opgenomen in artikel 1728bis
B.W. en/of in functie van de stijging van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen
conform de wet betreffende de economische herstelmaatregelen, waarbij de factuur geldt ten
titel van notificatie.
6. Ontbinding/Verbreking
a. In geval van ontbinding en/of verbreking van de huur en/of onderhoudsovereenkomst ten
laste en voor risico van de klant (waarin ondermeer begrepen wegens niet-, niet-tijdige,
onvoldoende uitvoering en/of wegens voortijdige stopzetting van de uitvoering van zijn
verbintenissen), blijft de leverancier steeds gerechtigd om ofwel de uitvoering van de
overeenkomst te vorderen, ofwel aanspraak te maken op een forfaitaire vergoeding zoals hierna
bepaald:
1° voor de huurovereenkomst: gelijk aan de boekwaarde van het toestel op datum van
ontbinding en/of verbreking. De klant aanvaardt hierbij, op onherroepelijke wijze en zonder recht
op tegenbewijs, dat de boekwaarde op onbetwistbare wijze wordt bewezen aan de hand van de
op het ogenblik van de ontbinding/verbreking geldende afschrijvingstabel van de leverancier voor
betreffend toestel(len), vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van € 150,00 per
contract plus € 25,00 per toestel en met de transportkosten aan de bij de leverancier geldende
tarieven. 2° en voor de onderhoudsovereenkomst: gelijk aan 50% van de totale prijs die verschuldigd zou
zijn indien het contract zou uitgevoerd zijn tot haar contractuele einddatum (zijnde 50% van de
forfaitaire prijs + 50% van de prijs voor het supplementair afdruk/scanvolume bepaald volgens
artikel 4.b.c.e).
Indien het contract geen prijsopsplitsing voorziet tussen huur –en onderhoudsgedeelte wordt de
prijs voor het onderhoudsgedeelte geacht het verschil te zijn tussen de totale prijs (forfaitaire
prijs + prijs voor het supplementair afdruk/scanvolume bepaald volgens artikel 4.b.c.e tot de
einddatum) en de resterende maandelijkse afschrijving volgens bovenvermelde
afschrijvingstabel.
b. De onder punt a vermelde schadevergoeding kan nooit minder bedragen dan de prijs
(forfaitaire prijs, of, bij gebreke, prijs voor het supplementair afdruk/scanvolume bepaald
volgens artikel 4.b.c.e tot de einddatum) voor 9 maanden. De leverancier blijft steeds gerechtigd
een hogere schadevergoeding te vorderen.
c. In geval van ontbinding/verbreking ten laste en voor risico van de klant tijdens de verlenging
na de initiële duurtijd van de overeenkomst, geldt een nieuwe afschrijvingstabel op basis van de
geactualiseerde boekwaarde van het toestel en wordt het percentage voor de onder punt a.2°
bepaalde forfaitaire verbrekingsvergoeding voor het onderhoudsgedeelte vastgelegd op 75 %
van de totale prijs.
7. Toner Cartridges
a. Indien de levering van toner cartridges begrepen is in de prijs van het onderhoud en/of
verhuur, dient de klant, na verbruik, de lege toner cartridges ofwel via het Pan-Europees
programma (volgens de bijgeleverde instructies) terug te zenden ofwel kosteloos en op eigen
risico te bewaren en te retourneren aan de leverancier.
b. De verbruiksproducten, waarinbegrepen lege cartridges, blijven te allen tijde de eigendom van
de leverancier. Bij ontbinding van het contract en/of einde, is de leverancier gerechtigd om tot
terugname van de verbruiksproducten, waarinbegrepen alle cartridges, gebruikt of niet, over te
gaan.II. Huurvoorwaarden
1. Toepassingsgebied
Onderhavige onder punt II vermelde huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle
huurcontracten die afgesloten worden tussen de leverancier en zijn klanten.
2. Voorwerp
Behoudens andersluidende vermelding in de overeenkomst omvat de huur niet het onderhoud
van het verhuurde toestel.
3. Duurtijd
Indien de leverancier de overeenkomst ontbindt wegens de overschrijding van het maximum
afdruk/scanvolume, blijft de leverancier gerechtigd op de volledige resterende en geactualiseerde
huurprijs voor de resterende duur van de overeenkomst. De actualisering van de huurprijs wordt
gebaseerd op de prime rate voor de initiële duur van de overeenkomst, verhoogd met 3%.
4. Gebruik van het materiaal
a.De klant verbindt zich ertoe het materiaal uitsluitend te gebruiken op de plaats voorzien in de
overeenkomst.
b. De klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal als goede huisvader te gebruiken, en zal
ondermeer:
1° Het materiaal op normale wijze en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van de
leverancier gebruiken en het steeds in goede bedrijfsstaat handhaven.
2° Geen andere toeleveringen gebruiken dan die welke door de leverancier zijn geleverd of
goedgekeurd.
3° De klant verbindt zich ertoe alle transporten en verplaatsingen, ook intern bij de klant,
uitsluitend door de leverancier te laten uitvoeren, tegen betaling door de klant van de geldende
tarieven.
4° De klant verbindt zich ertoe het onderhoud en de herstellingen van de gehuurde uitrusting
uitsluitend te laten uitvoeren door de leverancier of door derden, aanvaard door de leverancier.
5° De klant verbindt zich ertoe de leverancier tijdens de normale kantooruren toegang te
verlenen tot de uitrusting voor controles die door de leverancier noodzakelijk worden geacht.
6° De klant dient de leverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle schade, defecten,
vernieling of diefstal van het materiaal, evenals van elk ongeval of voorval dat de goede
bedrijfsstaat zou kunnen beïnvloeden.
7° De klant zal gepaste technische en andere faciliteiten voorzien om de installatie van de
gehuurde uitrusting vlot te doen verlopen. De klant zal geschikte aansluitingen voorzien voor een
optimale werking van de gehuurde uitrusting en zal alle toepasselijke veiligheidsvereisten en
richtlijnen in acht nemen.
8° De klant is alleen aansprakelijk en zal de kosten moeten dragen voor elk niet-conform of
slecht gebruik van de gehuurde uitrusting, voor het gebruik van onderdelen of toeleveringen die
niet door de leverancier worden geleverd, evenals voor het gebruik van niet-conform materiaal
en voor verplaatsingen die niet door de leverancier werden uitgevoerd.
9° De klant verbindt er zich toe om het onderhoudsboekje steeds bij het toestel te bewaren en is
uitsluitend aansprakelijk voor het verlies ervan en voor alle daaruitvoortvloeinde schadelijke
gevolgen.5. Verzekering
a. Als bewaker en houder van het goed is de klant vanaf de levering en gedurende de gehele
duur van de overeenkomst, bij uitsluiting van de leverancier, verantwoordelijk opzichtens zichzelf
en elke derde voor alle lichamelijke, materiële of andere, rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, veroorzaakt door het goed of ingevolge het gebruik ervan, ongeacht de oorzaak. De
klant dient op zijn kosten en voor zijn risico een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
af te sluiten voor het gehuurde goed en aanvaardt de leverancier tegen elk verhaal van een
derde te vrijwaren.
b. De klant dient gedurende de gehele duurtijd van de huur, op eigen kosten en op straffe van
aansprakelijkheid, een “all risks”-verzekering af te sluiten voor het gehuurde toestel, die aan de
leverancier toelaat een rechtstreekse vordering in te stellen tegen de verzekeraar en, op verzoek
van de leverancier, een copie van de polis en van de laatste premiebetaling voor te leggen.
c. De klant is ertoe gehouden de leverancier binnen de 24u te verwittigen van ieder verlies,
brand, diefstal, beschadiging, e.a
d. In geval van geheel of gedeeltelijk verlies, niet gedekt door een polis en ongeacht de oorzaak,
dient de klant ofwel het gehuurde toestel op zijn kosten in de oorspronkelijke staat te herstellen,
waarbij de huur doorloopt, ofwel kan hij de overeenkomst beëindigen mits vergoeding aan de
leverancier van een bedrag gelijk aan de volledige resterende duurtijd en, op de wijze zoals
voorzien in voormeld artikel I.6.
e. Indien de leverancier, op verzoek en kosten van de klant, een verzekering afsluit, zal de klant
in geval van een schadegeval steeds gehouden zijn een franchise van € 1.000 te dragen, welke
hem zal gefactureerd worden.
6. Teruggave
a. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe om het toestel op
einddag van de huurovereenkomst transportklaar ter beschikking te stellen van de leverancier om
het toestel te doen ophalen op kosten en voor risico van de klant, aan de op dat ogenblik
geldende tarieven, vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van € 150,00 per
toestel.
b. Met het oog op terugname van het toestel en verbruiksproducten, machtigt de klant hierbij,
uitdrukkelijk en onherroepelijk, de leverancier om zijn gebouwen, tijdens de kantooruren, te
betreden.
c. Per laattijdige dag is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan de prorata huurprijs
vermeerderd met éénderde. Indien het toestel op voormelde datum niet wordt teruggegeven, is
de leverancier gerechtigd om het toestel aan de klant, ten titel van verkoop, houdende
overdracht van eigendom en risico, te factureren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs
onverminderd het recht een hogere reële schadevergoeding te vorderen en integrale
aansprakelijkheid van de klant.III. Onderhoudsvoorwaarden
1. Toepassingsgebied
Onderhavige onder punt III vermelde onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
onderhoudscontracten alsmede op alle huurcontracten waarinbegrepen onderhoud, die
afgesloten worden tussen de leverancier en zijn klanten.
2. Voorwerp
a. Het onderhoudscontract omvat, uitsluitend na oproep door de klant, de volgende prestaties:
1° Het normale onderhoud van de in de overeenkomst vermelde toestellen en levering van de in
de overeenkomst vermelde producten met uitsluiting van alle andere.
2° De levering en plaatsing van alle gebruikelijke wisselstukken.
3° De onder 1° en 2° voormelde producten mogen enkel gebruikt worden voor de in de
overeenkomst vermelde toestellen. De geleverde hoeveelheid van deze producten is beperkt tot
de gemiddelde hoeveelheid nodig voor het in de onderhoudprijs begrepen afdruk/scanvolume,
vermeerderd met 15%.
4° De in de overeenkomst vermelde prijs dekt enkel de prestaties van de leverancier tot
maximaal 25% boven het gemiddelde aan onderhoudstijd, op jaarbasis begroot, dat aan
gelijkwaardige toestellen van hetzelfde type werd besteed. Bij overschrijding van voormelde
duurtijd, is de leverancier gerechtigd het surplus aan arbeidsuren incl. verplaatsingskost te
factureren.
5° De tussenkomst van een gekwalificeerde technicus ingeval van storing, onregelmatigheden of
onderhoudsbeurt aan het toestel.
6° Ter in de overeenkomst vermelde serviceplaats.
7° Tijdens de kantooruren van de leverancier.
8° Behoudens andersluidende bepaling en bijzondere prijsvermelding, is onderhoud voor
geconnecteerde producten uitgesloten. Uitgesloten zijn steeds hardware, software, data,
netwerken, modems, of andere aan het toestel aangesloten, ook deze geleverd door de
leverancier.
b. De leverancier behoudt zich het recht voor de interventies te factureren in één der volgende
gevallen:
1° Indien de storing of onregelmatigheid veroorzaakt werd door:
• enige laattijdige aangifte, nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulatie, ongeval of
gebruik van het toestel welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in het
gebruikershandboek van het toestel. In geval van toepassingsmoeilijkheden van de installatie- of
gebruiksvoorschriften, verbindt de klant zich ertoe om de leverancier, voorafgaand aan enige in
de handleiding niet-vermelde manipulatie, te contacteren;
• enige poging of interventie, afstelling, herstelling, verandering, wijziging, of elke andere
aan interventie of onderhoud gelijk te stellen handeling welke niet voorzien is in het
gebruikershandboek en verricht werd op het toestel door de klant of door een niet door de
leverancier geaggregeerde derde;
• verplaatsing of vervoer van het toestel;
• het niet-naleven van de onderhoudsvoorschriften van de leverancier of door gebruik
van onaangepaste verbruiksproducten;
• installatie, aansluiting, gebruik, wijziging en/of storing van een computer, fax of enig
ander toestel, door de klant of door een niet door de leverancier geaggregeerde derde, ongeacht
of de toepassingsmogelijkheid al dan niet voorzien is;
• een vreemde oorzaak, waaronder bliksem, water, vuur, afwijkende
electriciteitsspanning, enz.;• wijzigingen of storingen aan een geconnecteerd product, telefoonlijn, telefooncentrale,
Fiery, Axis box, software, hardware, data, netwerken, modems, proton, internet, of andere, of
aan een handeling desbetreffend door de klant.
2° Indien, op verzoek van de klant, de tussenkomst van de technieker plaatsvindt buiten de
kantooruren van de leverancier en/of op een andere dan in de overeenkomst vermelde
serviceplaats.
3° Het aansluiten van het toestel alsmede de aansluitingskabels.
4° Een herinstallatie van het toestel.
5° Eventuele aanpassing(en) op verzoek van de klant.
6° Het updaten van software en/of programma’s.
c. Het feit dat de leverancier het onderhoud van het toestel verzorgt, betekent niet dat deze
aansprakelijk is voor mogelijke onderbrekingen en haar gevolgen noch voor iedere andere
welkdanige schade, materieel of lichamelijk, waarinbegrepen, onder andere, gebruiks- of
winstderving, welke zou worden toegebracht aan personen waaronder of zaken behorende aan
de klant, zijn aangestelden, de gebruiker of derden. Voor iedere vordering, al dan niet van een
derde, zal de klant steeds de leverancier vrijwaren, zelfs bij grove schuld doch behoudens opzet
in hoofde van de leverancier.
d. Ongeacht de aard of duur der onderhoudsinterventie, is elke vergoeding voor gebruiks- of
winstderving uitgesloten.
e. De bewijslast van een oproep rust uitsluitend op de klant. Indien de klant geen of onvoldoende
oproepen voor onderhoud doet en dienvolgens het toestel niet regelmatig onderhouden is
geworden en/of de leverancier alzo geen onderhoudsinterventies heeft verricht, kan de klant
deze nalatigheid niet inroepen lastens de leverancier en blijft de klant in ieder geval alleen
aansprakelijk voor elke schade en/of nalatigheid.SOFTWARE- & CONNECTIVITEITSVOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
a. Onderhavige bepalingen zijn van toepassing op alle contracten (verkoop, verhuur,
onderhoud), diensten, occasionele opdrachten en prestaties en/of andere die gelden tussen de
leverancier en zijn klanten met betrekking tot software.
b. Door de installatie en/of het gebruik ervan, erkent de klant onherroepelijk onderhavige
voorwaarden te aanvaarden.
2. Rechten
a. Behoudens andersluidende bepaling, blijft de leverancier te allen tijde alleen titularis van alle
auteursrechten, naburige rechten, literaire, artistieke en intellectuele eigendomsrechten op alle
werken en diensten uitgevoerd en/of ter beschikking gesteld, kosteloos of niet.
b. De leverancier verleent voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve en nietoverdraagbare sub-licentie aan de klant voor het gebruik ervan, zonder evenwel het recht te
hebben deze te copiëren, te wijzigen, of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens
afzonderlijke vergunningsovereenkomst.
c. De originele dragers van de werken, media en ander blijven eigendom van de leverancier en
dienen op eerste verzoek, en steeds op dag van beëindiging van de overeenkomst, door de klant,
op zijn kosten, aan hem terugbezorgd te worden.
d. De klant verbindt er zich toe om alle eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden te
eerbiedigen en verklaart zich hierbij tevens akkoord met de licenties en/of gebruiksvoorwaarden
uitgaande van deze derden die de betreffende software ter beschikking stellen.
e. De klant dient te allen tijde de leverancier integraal te vrijwaren voor elke vordering uitgaande
van een derde alsmede de leverancier schadeloos te stellen voor elke directe of indirecte schade
veroorzaakt door de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel.
3. Voorwerp
a. De klant erkent en aanvaardt dat de software van de leverancier, waarinbegrepen de module
"data-overwrite-security", geen data-back-up-systeem noch data-beveiligingssysteem inhouden.
b. De leverancier behoudt zich het recht voor om de software op elk ogenblik aan te passen
en/of te wijzigen zonder enige kennisgeving aan de klant noch recht op schadevergoeding in
hoofde van de klant.
c. De leverancier verbindt zich niet tot het ontwikkelen, voorzien en/of afleveringen van upgrades
voor software. Indien de leverancier upgrades of andere zou aanbieden, zijn dezen uitsluitend
tegen betaling verkrijgbaar.
d. Levering van software wordt aanzien als een afzonderlijke dienstverlening en niet als
accessorium bij de levering van hardware.
4. Installatie
a. De installatie geschiedt als volgt:
- ofwel: geschiedt de installatie door de klant,
- ofwel: indien de installatie door de leverancier, en mits zijn akkoord, zou uitgevoerd worden,
geschiedt deze kosteloos en uitsluitend ten commerciële titel, voor rekening, voor risico en onder
uitsluitende aansprakelijkheid van de klant,
- ofwel: kan de klant de leverancier verzoeken om de installatie in regie uit te voeren.
b. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord is in de aankoopprijs de
installatieprijs niet inbegrepen.c. In de installatieprijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige
installatie op de PC van de klant van de door de leverancier geleverde software zonder enige
verbinding tot stand te brengen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Een nieuwe installatie kan slechts na betaling van de kosten.
d. In geval van installatie door de leverancier, zal de klant aan de leverancier of aan de door
deze aangestelde derde de nodige toegang verlenen alsmede alle nodige en nuttige informatie.
e. De installatie door de leverancier wordt geacht te zijn opgeleverd door de ondertekening van
de werk/installatiebon, zelfs in geval van ondertekening van deel-werkbonnen.
f. Indien de installatie niet tot stand kan komen door een fout, nalatigheid of ander van de klant
of van een derde, blijft de klant gehouden om alle facturen te voldoen.
g. De klant dient in ieder geval zelf in te staan voor zijn eigen infrastructuur, en/of configuratie
ervan, teneinde hem in de mogelijkheid te stellen van de software gebruik te maken. Het
opzetten en uitbouwen van een intranet-netwerk is uitsluitend ten laste van de klant.
h. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om een installatie te weigeren, zelfs
een reeds aangevatte en/of in regie uit te voeren installatie. Desgevallend heeft de klant geen
enkel recht op schadevergoeding lastens de leverancier.
i. De leverancier is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, niet aansprakelijk voor eender
welk gevolg en/of invloed dat de software zou hebben en/of veroorzaken aan bestanden,
software, hardware van of gebruikt door de klant.
5. Gebruik
a. Bij het totstandkomen alsmede tijdens de duur van het contract, staat de klant, onder zijn
uitsluitende verantwoordelijkheid, in voor het schriftelijk verstrekken van alle nuttige inlichtingen,
waarinbegrepen omtrent de compatibiliteit met de bestaande intra- en/of internetsystemen van
de klant. Elke wijziging, upgrade, interventie, herstelling, onderhoud of welke andere dan ook
van de intra- en/of internetsystemen van de klant die aanleiding geven tot een gehele of
gedeeltelijke incompatibiliteit met de software van de leverancier, en/of van invloed zijn op de
goede werking ervan, blijven uitsluitend ten laste en voor risico van de klant. De klant is ertoe
gehouden om, op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid, alle noodzakelijke en
compatibel materiaal en software, in goede staat van werking, steeds ter beschikking te hebben
en te stellen teneinde de leverancier toe te laten een normale dienstverlening te bieden, alsmede
desgevallend toegang tot zijn lokalen te verlenen aan de leverancier of derden.
b. De klant dient dan ook te allen tijde, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en op zijn
kosten, de nodige maatregelen te nemen om bestanden op te slaan, te bewaren en/of te
vrijwaren tegen eenderwelke vorm van verlies, beschadiging, wijziging of ander, en draagt de
verplichting om zijn infrastructuur alsmede het rechtstreeks en/of onrechtstreeks gebruik ervan
te beveiligen. De leverancier neemt desbetreffend, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet,
geen enkele verantwoordelijkheid.
c. De klant is tevens uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie, data of andere.
d. De klant erkent dat hij over voldoende kennis beschikt om gebruik te maken van de door de
leverancier aangeboden software.
e. De klant erkent de software, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of
te gebruiken.
f. De klant blijft aansprakelijk voor elk gebruik van de software, al dan niet met zijn toelating
en/of medeweten, door een derde en blijft opzichtens de leverancier te allen tijde integraal
gehouden.